Fadzilah Abd Rahman | FACULTY OF EDUCATIONAL STUDIES
» Fadzilah Abd Rahman

Fadzilah Abd RahmanCURRICULUM VITAE

A. MAKLUMAT UMUM (GENERAL INFORMATION)
Nama (Name): Fadzilah Abd Rahman
Gelaran ( Title) Dr.
Jawatan (Position) Pensyarah Kanan
Kelayakan (Qualification) Ed Cert.(Teaching Malay Language and Literature); Special.Ed.Cert. (Teaching Reading and Writing Skills); B.Ed. Pengajaran Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Pertama(Hons)(UPM);MS Pedagogy (UPM); PhD. Educational Pedagogy (University of Sheffield,UK).
Jabatan (Department) Pendidikan Bahasa dan Kemanusiaan
Bidang Kepakaran (Area of Specialisation) Pendidikan Pedagogi, Pentaksiran, dan Pengajaran Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Pertama Educational Pedagogy, Assessment  and Teaching Malay Language as a First Language
Email dzila@upm.edu.my, sisfadzilah@gmail.com
Phone: (603) 89468227
Homepage: http://drfadzilah.blogspot.com/

 

B. BIODATA
Dr. Fadzilah Abd Rahmanmemegang ijazah doktor falsafah dari University of Sheffield, United Kingdom dalam bidang Pendidikan Pedagogi; ijazah Master Sains(Pedagogi) dan Bachelor Pend.Pengajaran Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Pertama (PBMP) dari Universiti Putra Malaysia. Beliau dilantik sebagai pensyarah di Universiti Putra Malaysia pada tahun 1999 setelah menjawat jawatan guru selama 15 tahun. Kini beliau seorang pensyarah kanan di Jabatan Pendidikan Bahasa dan Kemanusiaan di Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Putra Malaysia. Beliau berminat dan terlibat dengan pelbagai aktiviti penyelidikan dan penerbitan khususnya dalam bidang Pendidikan Pedagogi yang bertumpu kepada Perkembangan Pedagogikal Isi Kandungan dan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran; dan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu yang bertumpu kepada Kaedah Pengajaran, Pengujian dan Penilaian, dan Aplikasi Komputer dalam Pengajaran. Beliau juga mempunyai minat khusus dalam paradigma pengajaran dan pembelajaran konstruktivisme.

Dr. Fadzilah Abd Rahmanholds a doctoral degree from The University of Sheffield, United Kingdomin the area of Educational Pedagogy; Master Science(Pedagogy) and Bachelor Ed.Teaching Malay Language as a First Language (PBMP) degrees from Universiti Putra Malaysia. She was appointed as a lecturer with Universiti Putra Malaysia in 1999 after serving as a teacher for about 15 years. Currently she is a senior lecturer at the Department of Language and Humanities Education, Faculty of Educational Studies, Universiti Putra Malaysia. She is interested and involved in research and publication in the field of Educational Pedagogy focusing on the Development of Pedagogical Content Knowledge, Productive Pedagogies and Instructional Strategies; and Language Teaching and Learning focusing on Teaching Method, Testing and Evaluation, and Computer Application in Teaching. She also has particular interests in constructivism teaching and learning paradigm.  

 

C. BIDANG PENYELIDIKAN (RESEARCH AREA)
 1. Instructional Strategies in Higher Education
 2. Assessment for Learning
 3. The Use of New Media in Teaching and Learning
 4. Constructivism and Student Centered Learning
 5. Assessing Teachers and Student Teachers’ Knowledge of Teaching
 6. Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu

 

D. PENYELIDIKAN SEMASA (CURRENT RESEARCH) 
 1. Pembangunan Instrumen Menguji Kecekapan Bahasa Melayu (UKBM)
 2. Development Of Auditory Processing Intervention Instrument as a Dignosis Tools for Underachievers
 3. Productive Pedagogies for Malaysian Education System: Towards Enhancing Teaching Quality and Learning Outcomes
 4. Pedagogi Berasaskan Peningkatan Prestasi dan Integrasi Pelajar IPT.
 5. Pembangunan dan Penilaian Model Pengajaran EDUWEBTV

 

E. PENERBITAN (PUBLICATION)
JOURNAL
 1. Jiani Jaman, Fadzilah Abd. Rahman, Roselan Baki & Shaffe Mohd Daud. (2016). Pelaksanaan Program Pemulihan Bahasa Melayu Sekolah Rendah dan Kesannya Dalam Mengatasi Masalah Buta Huruf’. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu (JPBM). Accepted for Publication.
 2. Fadzilah Abd Rahman dan Norazlina Mohd Kiram.(2015). Bahasa Melayu sebagai Bahasa Negara Bangsa: Kepentingan Melaksanakan Ujian Kecekapan Bahasa Melayu. Pertanika Mahawangsa. Vol 2(1): 15 – 28.
 3. Aminuddin Hasan, Fadzilah Abd Rahman, dan Sim Kuan Yew (2015). Meneroka Pemikiran Logik Melalui Penggunaan Aplikasi Mudah Alih. International Journal of Education and Training. 1(2): 1-7.
 4. Che Zanariah Che Hassan dan Fadzilah Abd Rahman (2011). Perlaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Menulis di sekolah rendah. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu. Vol. 1(1):67-87.
 5. Fadzilah Abd Rahman, Jon Scaife, Nurul Aini Yahya and Habibah Ab Jalil (2010). Knowledge of Diverse Learners: Implication for the Practice of Teaching. International Journal of Insruction. Vol. 3 (2). July 2010.

PROSIDING (PROCEEDING)

 1. Zuraini Jusoh, Fadzilah Abd Rahman, Sharifah Md Nor, dan Samsilah Roslan. (2011). Kepentingan Pendekatan Naratif dalam Menjana Transformatif Pengajaran.Seminar Pendidikan 2011: Menjana Transformasi Pengajaran. Prosiding Seminar. Jabatan Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas, Kuala Lumpur. Http://ipgik.webs.com.
 2. Jiani Jaman dan Fadzilah Abd Rahman. (2011). Penelitian Terhadap Perlaksanaan Program Pemulihan Bahasa Melayu di Sekolah Rendah dan Keberkesanannya dalam Membasmi Buta Huruf. Seminar Pendidikan 2011: Menjana Transformasi Pengajaran. Prosiding Seminar. Jabatan Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas, Kuala Lumpur. Http://ipgik.webs.com.

PENERBITAN-PENERBITAN LAIN (OTHER PUBLICATIONS)

 1. Fadzilah Abd Rahman, Norazlina Mohd Kiram, Rozita@Radhiah Said, Azhar Md Sabil, Mohd Zariat Abdul Rani & Yahya Othman. (2015) UKBM-BPG 2015 Laporan Profisiensi Guru Bahasa Melayu.
 2. Fadzilah Abd Rahman, Norazlina Mohd Kiram, Rozita@Radhiah Said, Azhar Md Sabil, Mohd Zariat Abdul Rani, Che Ibrahim Salleh,Ghazali Lateh & Yahya Othman 2016) Modul Peningkatan Profesiensi Guru Bahasa Melayu. Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Malaysia

 

F. PENGAJARAN (TEACHING) 
 1. EDU 3063 Kaedah Mengajar Bahasa Melayu
 2. EDU 3068 Kaedah  Mengajar Kesusasteraan Melayu
 3. EDU 3042 Pengujian dan Penilaian
 4. EDU 3044 Penyelidikan Pendidikan
 5. EDU 3313 Komunikasi dalam Pengajaran Bahasa Melayu
 6. EDU 3308 Perkembangan Kurikulum Bahasa Melayu
 7. EDU 3309 Aplikasi Komputer Dalam Pengajaran Bahasa Melayu
 8. EDU 5200 Perkaedahan Mengajar Bahasa Melayu Lanjutan
 9. EDU 5202 Pengujian dan Penilaian Bahasa Melayu Lanjutan
 10. EDU 5205 Penyelidikan  Bahasa Dalam Bilik Darjah
 11. EDU 5210 Isu dan Permasalahan dalam Pengajaran Bahasa Melayu.
 12. EDU 6201 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu 

Updated:: 22/09/2016 [nazreenp]

MEDIA SHARING

FACULTY OF EDUCATIONAL STUDIES
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397698210
-
C1601515600