Rahim Sail | FACULTY OF EDUCATIONAL STUDIES
» Rahim Sail

Rahim SailCURRICULUM VITAE

A. MAKLUMAT UMUM (GENERAL INFORMATION)

Nama (Name):

Rahim bin Sail

Gelaran ( Title)

Professor Emeritus

Jawatan (Position)

Professor Dr.

Kelayakan (Qualification)

Dip. Agric. (KPM), B.S. Agric. Sc. (California Davis), M.S. Ext. Ed. (Wisconsin), Ph.D. Ext. Ed. (Wisconsin)

Jabatan (Department)     

Professional Development and Continuing Education

Bidang Kepakaran
(Area of Specialisation)

Programme Development and Evaluation in Extension Education

Email

rms@upm.edu.my

Phone:

03-89468242

Homepage:

-

 
B. KEPAKARAN

Rahim memulakan pendidikan tertiarinya pada tahun 1966 di Kolej Pertanian Malaya dan memperolehi Diploma Pertanian pada tahun 1969; ijazah B.S. (Pertanian) dari U.C. Davis, U.S.A., 1974; ijazah M.S. dan Ph.D dari U.M. Madison, U.S.A. pada tahun 1975 dan 1983 dalam bidang pendidikan Pengembangan. Beliau dilantik sebagai penolong pensyarah, Kolej Pertanian Malaya pada tahun 1971, pensyarah Universiti Pertanian Malaysia pada tahun 1975. Beliau telah dinaikkan pangkat ke jawatan profesor pada tahun 1983. Prof. Rahim banyak terlibat dalam penyelidikan pendidikan komuniti dan pembangunan sumber manusia (HRD) dan menerbitkan hasil penyelidikannya dalam bentuk buku, artikel jurnal (dalam dan luar negara), kertas kerja seminar/prosiding. Beliau juga terlibat dalam program latihan agen pengembangan bagi agensi pembangunan seperti RISDA, KADA, MADA, dsbnya. Prof Rahim juga terlibat dalam penyeliaan pelajar siswazah dan telah berjaya menghasilkan kira-kira 50 orang pelajar masters dan Ph.D. Sekarang beliau mengetuai sekumpulan penyelidik dalam melaksanakan projek perundingan (research & training) yang berkaitan dengan kemahiran insaniah bagi pelatih-pelatih bidang teknikal untuk Jabatan Pembangunan Kemahiran, Kementerian Sumber Manusia, Malaysia.

Rahim began his tertiary education in 1966 at the College of Agriculture Malaya and obtained his Diploma of Agriculture in 1969; B.S. (Agric.) from U.C. Davis, U.S.A. in 1974; M.S. and Ph.D from U.M. Madison, U.S.A. in Extension Education in 1975 and 1983 respectively. He was first appointed as an Assistant Lecturer, College of Agriculture Malaya in 1971 and a lecturer of Universiti Pertanian Malaysia in 1975. He was promoted to a full professor in 1983. Prof Rahim has conducted research projects in agricultural extension, community education and development, human resource development (HRD) and has published his works in books, journals articles (local as well as international), and seminar/workshop proceedings. Prof. Rahim is actively involved in training of extension agents from development agencies such as RISDA, KADA, MADA and others. Prof. Rahim is involved in supervision of graduate students and todate has successfully supervised about 50 Masters and Ph.D students. Currently, Prof. Rahim is leading a group of researchers in a research and training consultancy project focusing on the integration of soft skills in technical and vocational training program of the Department of Skills Development, Ministry of Human Resources, and Malaysia.

 

C. BIDANG PENYELIDIKAN (RESEARCH AREA)

 1. Extension Education
 2. Program Development and Evaluation
 3. Community Education and Development
 4. Soft Skills and Career Development
 5. Human Resource Development
 
D. PENYELIDIKAN SEMASA (CURRENT RESEARCH)
 1. Analisis Keperluan dan Pemetaan Inventori Keupayaan Menggunakan Sistem Maklumat Geografi (GIS): Satu Strategi untuk Perancangan Program Keupayaan Komuniti Orang Asli (ScienceFund for 9th Malaysia Plan: A team member headed by Dr. Asnarulkhadi Abusamah RM 207, 780.00).
 2. Need Analysis and Mapping of Capability Inventory Using GIS for Orang Asli Community.
 3. Integrating Social Skills and Social Values in Technical and Vocational Education.
 
E. PENERBITAN (PUBLICATION)
 1. Rahim M. Sail, Abdul Rahman Md. Aroff, Asnarulkhadi Abu Samah, Azimi Hamzah, Sidek Mohd Noah and Zakaria Kasa (2007) Handbook on Social Skills and Values in Technical Education and Vocational Training. National Dual Training System. PEKKA, UPM and MLVK.
 2. Rahim M. Sail, Azimi Hamzah, Ezhar Tamam and Sharifah Zainiyah Syed Yahya (2006) Manual TC5: Social Skills and Values in Automotive Mechatronics. National Dual Training System. PEKKA, UPM and MLVK
 3. Rahim M. Sail (2006) Tren Semasa Pendekatan Latihan Modular. Seminar Bina Insan Selangor.
 4. Rahim M. Sail (2006) Modul Latihan Pembangunan Insan Golongan Asnaf. Lembaga Zakat Selangor.
 5. Jamilah Othman, Rahim M. Sail & Aminah Ahmad (eds.) (2006), Women and Peace: Issues, Challenges and Strategies, Serdang, Universiti Putra Malaysia.
 6. Rahim M. Sail, Ahmad Hariza dan Zamre Yaacob (2005), Penilaian Keberkesanan Sistem Pengurusan Agensi Pelaksana Bagi Projek Perumahan Yayasan Perumahan Untuk Termiskin (YPUT).  Laporan perundingan TPPT Sdn. Bhd. dan PEKKA, Selangor.
 7. Rahim M.Sail Approaches to Community Development in a Multicultural Setting in Reading on Ethnic Relations in a Multicultural Society, Muhamad Kamarul Kabilan & Zaharah Hassan, 1st ed., 2005.
 8. Surjit Singh s/o Uttam Singh, Rahim M. Sail, Bahaman Abu Samah, Raja Ahmad Tajudin Shah & Linda A. Lumayag (2005), Debunking The Myth:  Involvement of Malaysian Retirees In Volunteerism Pertanika J. Soc. Sc. & Hum. Dec. 2005.
 9. Surjit Singh s/o Uttam Singh, Rahim M. Sail, Bahaman Abu Samah, Raja Ahmad Tajudin Shah & Linda A. Lumayag (2005), To Volunteer Or Not To Volunteer:  The Case of Malaysian Public Service Retirees Pertanika J. Soc. Sc. & Hum. Dec. 2005.
 10. Surjit Singh s/o Uttam Singh, Rahim M. Sail, Bahaman Abu Samah, Raja Ahmad Tajudin Shah & Linda A. Lumayag (2005), Encouraging Voluntary Work Among Public service Retirees:  How Policy Intervention Can Help? Pertanika J. Soc. Sc. & Hum. Dec. 2005.
 
F. PENGAJARAN (TEACHING)
 1. DCE 5010: Philosophy and Principles of Extension
 2. DCE 5031: Extension Programme Evaluation
 3. DCE 5032:  Instructional Method in Adult Education
 4. DCE 5933:  Seminar - Research

Updated:: 09/04/2014 [nazreenp]

MEDIA SHARING

FACULTY OF EDUCATIONAL STUDIES
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397698210
-
C1600643492